Kasutustingmused

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad Intento OÜ Lunch bag-i (edaspidi nimetatud Lunch Bag) interneti kodulehel www.lunchbag.ee (edaspidi nimetatud Koduleht) lunchbagi (edaspidi nimetatud Toode või Tooted) tellimiskeskkonna vahendusel (edaspidi nimetatud E-pood) tellimisel tekkivate õigussuhete kohta.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Tellija ja Lunch Bag vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid, Lunch Bagi klientide isikuandmete töötlemise kord (Privaatsus), leitaval allosas, E-poe Toodete hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.

Käesolevate üldiste tellimistingimuste, privaatsuse ning kehtivate E-poe Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Lunch Bag-i Kodulehel.

1.Toodete tellimise kord

1.1 Toodete tellimiseks peab Tellija registreerima end Lunch Bag-i internetikeskkonna (edaspidi nimetatud Internetikeskkond) kasutajaks.

1.2 Tellija valib soovitud Toote(d), määrab iga Toote koguse, Toodete eest tasumise ning kohaletoimetamise viisi. Enne tellimuse lõplikku kinnitamist on Tellijal võimalik tellimus üle vaadata ning muuta esitatud tellimust. Pärast tellimuse üle vaatamist Tellija kinnitab tellimuse.

1.3 Kõik E-poes näidatud Toodete hinnad sisaldavad käibemaksu.

1.4 Tellitud Toodete hinnale lisandub Toodete kohaletoimetamise tasu vastavalt Tellija poolt valitud kohaletoimetamise viisile.

1.5 Tellija poolt kinnitatud tellimuse eest on Lunch Bag-ile võimalik tasuda internetipanga lingi abil.

1.6 Tellija ja Lunch Bag-i vaheline leping loetakse sõlmituks pärast seda kui Tellija on Tellimuse kinnitanud ja Lunch Bag on edastanud Tellijale Tellimuse kinnituse.

1.7 Tellimus jõustub Lunch Bag-i poolt Tellijale Toote välja saatmisega.

 

2.Toodete kohaletoimetamine

2.1 Tellitud Tooted toimetab Lunch Bag Tellijale vastavalt Tellija poolt tellimuse esitamisel valitud viisile: kas SmartPOSTi või Omniva pakiautomaadi kaudu või Lunch Bag-i kättesaamispunkti. Täpsemad tarnemeetodid on leitavad tellimuse vormistamisel.

2.2 Kohaletoimetamise viisi valib Tellija tellimuse vormistamisel. Kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.3 Toodete kohaletoimetamise aeg:

2.3.1 Toode toimetatakse Tellijani võimalikult lühikese aja jooksul, tavaliselt 1-3 tööpäevad.

2.3.2 Eritellimuste tarneaga on kokkuleppepitud Tellijaga.

2.4 Tellimine ja Kohaletoimetamine väljaspoole Eesti Vabariiki

2.4.1 Lunch Bag pakub võimalust tellida lunchbagi väljapoole Eesti Vabariiki. Välismaale tellimiseks lisa soovitud tooted ostukorvi, vali kohaletoimetamise viisiks transport välismaale, sisesta aadress ja vali riikide nimekirjast sihtpunkt. Olenevalt riigist kulub tellimise täitmiseks 3-30 tööpäeva.

2.4.2 Väljaspoole Eesti Vabariiki tellimuse kohaletoimetamise hinnad on fikseeritud hinnakirjas, mis on Tellijale nähtav Tellimuse vormistamisel.

2.4.3 Juhul kui Lunch Bag-il ei ole võimalik tellimust Tellijani toimetada Tellijast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele, Lunch Bag hoiab tellimuse summast kinni Tellimuse tagastamisega seotud kulud ning tellimuse eest tasutud summa jääk tagastatakse Tellija arveldusarvele.

3. Tarbija õigus tellimusest taganeda

3.1 Tarbijast Tellijal (edaspidi nimetatud Tarbija) on õigus Toodete tellimusest taganeda alates tellimuse tegemisest kuni Toodete kätte saamisele järgneva 14 kalendripäeva jooksul.

3.2 Tellimusest taganemiseks peab Tarbija Lunch Bag-ile esitama kirjalikult , e-posti teel või kontoris kohapeal.

3.3 Tellimusest taganemise avalduses peab Tarbija näitama ära pangakonto numbri ja pangakonto valdaja nime, kuhu kanda tagastatav raha. Sularaha tagasimakseid teostab Lunch Bag ainult kontoris kohapeal tehtud taganemise korral, vaid Tarbija vastaval sõnaselgel nõusolekul.

3.4 Juhul kui Tarbija taganeb tellimusest, siis kohustub Tarbija tagastama kasutamata ning kahjustamata Tooted viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul taganemisavalduse ärasaatmisest arvates. Tarbija võib tagastada Tooted Lunch Bag-i kontorisse või posti teel aadressile: Lunch Bag, Tornimäe 7-36, 10145 Tallinn. Tarbija kannab tellimusest taganemisel Toodete tagastamise kulud.

3.5 Lunch Bag tagastab Tarbijale tagastatud Toodete eest tasutud summa. Lunch Bag tagastab raha hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul taganemisteate saamisest arvates, tingimusel, kuid mitte varem kui 3 tööpäeva jooksul Tellija poolt tagastatud Toodete kättesaamisest.

3.6 Juhul, kui Tellija poolt tagastatud Toode on kasutatud, siis on Lunch Bag-il õigus nõuda kahju hüvitamist summas kuni Toote müügihinnani sõltuvalt Toote väärtuse langusest. Nimetatud summa arvatakse maha Tellijale tagastatavast summast.

 4. Registreerumise kord

4.1 Lunch Bag-i püsikliendiks saamiseks, peab Tellija registreerima ennast Internetikeskkonna kasutajaks aadressil www.lunchbag.ee.

4.2 Püsikliendiks registreerides on Tellijal õigus edaspidi saada püsikliendile ettenähtud soodustusi vastavalt Lunch Bag-i püsikliendi programmile.

4.3 Registreerumiseks on vajalik täita kõik ankeedis antud lahtrid.

5. Tellija õigused

5.1 Tellijal on õigus tellida Tooteid E-poes Lunch Bag-i poolt sätestatud hinnaga ja fikseeritud tingimustel.

5.2 Tellijale saadetav Toode peab olema korrektne ja komplektne ning vastama Lunch Bag-i poolt fikseeritud tingimustele.

5.3 Tellijal on õigus Toodete tellimusest taganeda vastavalt punktile 3.

5.4. Tellijal on õigus Toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

6. Tellija kohustused

6.1 Tellimuse vormistamisel on Tellija kohustatud esitama tellimuse teostamiseks vajalikud andmed: ees- ja perekonnanimi, täpne aadress (tänav, maja nr, korteri nr, postiindeks, linn/asula/ või küla/maakond), kontakttelefon ning e-posti aadress.

6.2 Juhul, kui Tellija ja Toote saaja on erinevad, peab Tellija esitama punktis 6.1. fikseeritud andmed ka saaja kohta.

6.3 Juhul, kui Tellija esitatud andmed on vigased ja/või mitte-täielikud ning ei vasta punktis 6.1. fikseeritule, ei garanteeri Lunch Bag Toote tellimuse nõuetekohast täitmist. Võimaluse korral võtab Lunch Bag Tellijaga ühendust, et täpsustada vigaseid või mittetäielikke andmeid.

6.4 Tellimuse vormistamisel kinnitab Tellija, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

 7. Lunch Bag-i õigused

7.1 Lunch Bag-il on õigus muuta käesolevat Üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata avaldades uued kehtivad tingimused Internetikeskkonnas.

7.2 Lunch Bag-il on õigus igal ajal ette teatamata muuta E-poe hinnakirja avaldades uue hinnakirja Internetikeskkonnas.

7.3 Lunch Bag-il on õigus tellimuse aktsepteerimisest loobuda või tellimuse täitmisest loobuda, näiteks kuid mitte ainult, juhul kui hinnakirjas on avaldatud ekslikult vale hind.

7.4 Juhul, kui Tellija ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi, ei garanteeri Lunch Bag tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast Toote saatmist.

7.5 Juhul, kui Tellija ei täida maksekohustust korrektselt, on Lunch Bag-il õigus avaldada Tellija andmed maksehäirete registris.

8.  Lunch Bag-i kohustused

8.1 Lunch Bag kohustub Tellijani toimetama korrektse ja komplektse Toote(d).

8.2 Lunch Bag kohustub vastu võtma ja dokumenteerima kõik Tellija pretensioonid.

8.3 Lunch Bag kohustub Tellija pretensiooni lahendama 7 tööpäeva jooksul juhul, kui pretensiooni põhjused on Tellijast mittesõltuvad. Juhul, kui pretensiooni põhjus on Tellija põhjustatud, peab Tellija selle koheselt kõrvaldama.

8.4. Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja Tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on Tellijal õigus pöörduda:

 

– Tarbijakaitseameti Tarbijavaidluste komisjoni poole aadressil Rahukohtu 2, Tallinn 10130 või veebiaadressil www.komisjon.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel. Kaebuse läbivaatamine komisjonis on pooltele tasuta;

– tarbijavaidluste internetipõhise vaidluste lahendamise ODR platvormi vahendusel https://ec.europa.eu/consumers/odr/. ODR platvorm on mõeldud eelkõige, kuid mitte ainult, piiriüleste vaidluste lahendamiseks, mis võimaldab tarbijal lihtsamalt leida konkreetse vaidluse lahendamiseks sobiva vaidluste kohtuvälise lahendamise üksuse teises liikmesriigis;

– kohtusse.

 

Küsimuste tekkimisel kirjutage e-posti aadressil: lunchandbag@gmail.com

 

Privaatsus

Kliendiandmete töötlemise põhimõtted

Käesolev dokument määratleb Lunch Bag-iI (Intento OÜ) käsutuses olevate kliendiandmete töötlemise eesmärgid, koosseisu, töötlemise ning salastatuse.

Kes on klient?

Isik, kes on astunud Lunch Bag-iga lepingulisesse suhtesse.

Mis on kliendiandmed?

Kliendiandmed on igasugune info, mis on Lunch Bag-ile oma kliendi kohta teada (nt kliendi nimi, kontaktandmed, tehingute andmed).

Mis on kliendiandmete töötlemine?

Kliendiandmete töötlemine on igasugune kliendiandmetega tehtav toiming (sh kliendiandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine, avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine kliendiandmetele, päringute ja väljavõtete tegemine, kasutamine, edastamine, ristkasutamine, ühendamine, sulgemine, kustutamine ja hävitamine).

Kes on kliendiandmete töötleja?

Kliendiandmete töötleja on Lunch Bag (Intento OÜ, Tornimäe 7-36, 10145 Tallinn).

Kes on kolmas isik?

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole klient ega kliendiandmete töötleja.

Töödeldavate kliendiandmete koosseis

Lunch Bag kogub kliendiandmeid järgmises koosseisus:

 •    ees- ja perekonnanimi/äriühingu nimi;
 •    elukoht/asukoht;
 •    arveldusarve;
 •    kontaktandmed.
 •    tehingute andmed (kliendi poolt sooritatud ostude andmed)
 •    andmed harjumuste, eelistuste ja rahulolu kohta (nt andmed teenuste kasutamise aktiivsuse, kasutatavate teenuste ja kliendirahulolu kohta ning kaebustega seotud andmed);
 •    kõiki kliendi poolt edastatud andmed (v.a delikaatsed isikuandmed), s.h on Lunch Bag-il õigus salvestada kõigi sidevahendite (nt telefoni ja arvutivõrgu) teel antud Kliendi korraldused ja

Seaduses sätestatud alustel on Lunch Bag-il õigus töödelda kliendi kohta käivaid andmeid, mida ei ole käesolevas Nõusolekus nimetatud.

Milline on kliendiandmete töötlemise eesmärk?

Lunch Bag töötleb kliendiandmeid selleks, et:

 • täita kliendiga sõlmitud lepingut;
 • kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);
 • paremini mõista klientide ootusi ning seeläbi pakkuda kliendile sobivaid, kvaliteetseid teenuseid;
 • täita oma kohustusi, mis tulenevad õigusnormidest (nt andmete edastamine uurimisasutusele).

Millistel juhtudel Lunch Bag avaldab kliendiandmeid?

Kliendiandmed on salajased, neid ei väljastata ning neile ei võimaldata Kolmandate isikute poolt ligipääsu, ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, v.a seadustes ettenähtud juhtudel.

Kuidas Lunch Bag kasutab kliendiandmeid teenuste pakkumisel?

Lunch Bag saadab Klientidele Lunch Bag-i pakkumisi. Samuti edastab Lunch Bag Klientidele pakkumisi, mille on teinud Lunch Bag-i poolt hoolikalt välja valitud koostööpartnerid. Koostööpartner ei saa oma kasutusse kliendiandmeid, kui Klient ei ole väljendanud konkreetset huvi koostööpartneri kauba või teenuse vastu.

 

Kliendil on õigus igal ajal Lunch Bag-iga ühendust võtta, et teatada oma soovist personaalseid pakkumisi mitte saada.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist ja/või kogutud andmete kustutamist, kui vastav õigus tuleneb isikuandmete kaitse seadust või muust õigusaktist